Strona główna
Informacje podstawowe
Aktualności
Samorząd
Sejmik
Zarząd
Urząd
E-Urząd
Zamierzenia i programy
Finanse Województwa
Pomoc publiczna
Ciężary publiczne
Mienie Województwa
Prawo
Współpraca z zagranicą
Oświadczenia
Zamówienia publiczne i ogłoszenia
Konkursy
Praca w Urzędzie
Jednostki organizacyjne województwa
Zasoby BIP
Redakcja
Statystyki
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Archiwum ogłoszeń
Poprzednia wersja BIP
Menu przedmiotowe

www.umwd.pl
Szukaj

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Spraw Społecznych

Wydział Edukacji i Nauki

50-411 Wrocław, ul. Mazowiecka 17

tel. 71/776 93 56 fax. 71/ 776 93 26 

pok. 408

 

Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki:

Zenon Tagowski

tel. 071/ 776 93 56, pok. 408

zenon.tagowski(at)dolnyslask.pl

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki

Grzegorz Łyczko

tel. 071/ 776 95 84, pok. 414

grzegorz.lyczko(at)umwd.pl

 

 

Pracownicy Wydzialu Edukacji i Nauki:

 

Dział Szkolnictwa:

 

Ewa Walis - kierownik

71/ 776 93 63, pok. 410

ewa.walis(at)dolnyslask.pl 

 

Anna Bednarska

tel. 071/ 776 93 56, pok. 408

anna.bednarska(at)dolnyslask.pl

 

Aleksandra Wilczyńska

71/776 94 66, pok. 410

aleksandra.wilczynska(at)umwd.pl

 

Sylwia Łysiak

71/776 94 66, pok. 410

sylwia.lysiak(at)umwd.pl

 

Anna Kozłowska

71/ 776 95 79, pok. 410

anna.kozlowska(at)dolnyslask.pl

 

Irena Malikens

71/ 776 93 57, pok. 412

irena.malikens(at)dolnyslask.pl

 

Barbara Zyzak

71/ 776 93 49, pok. 412

barbara.zyzak(at)dolnyslask.pl

 

Agnieszka Cencora

071/ 776 93 40, pok. 408

agnieszka.cencora(at)umwd.pl

 

Paulina Boroń-Kacperek

071/776 90 09, pok. 412

paulina.boron-kacperek(at)dolnyslask.pl

 

Dział Ekonomiczny:

 

Danuta Naczke - kierownik

71/ 776 93 82, pok. 409

danuta.naczke(at)dolnyslask.pl

 

Agnieszka Graczyk

71/776 93 82, pok. 409

agnieszka.graczyk(at)dolnyslask.pl

 

Leon Sieczkowski

71/ 776 93 73, pok. 411

leon.sieczkowski(at)dolnyslask.pl

 

Alicja Stachowiak

71/776 93 73, pok. 411

alicja.stachowiak(at)dolnyslask.pl

 

Agata Stachowiak

71/776 94 49, pok. 411

agata.stachowiak(at)dolnyslask.pl

 

Dział Wdrażania Działania 2.2:

 

Bożena Pajor - kierownik

71/776 92 10, pok.413 

bozena.pajor(at)umwd.pl

 

Małgorzata Frydrychowska

71/776 92 09, pok. 414

malgorzata.frydrychowska(at)umwd.pl

 

Marcin Szymkowiak

71/776 92 10, pok.413

marcin.szymkowiak(at)umwd.pl

 

Małgorzata Uhryn-Hawrysz

71/776 92 10, pok. 413

malgorzata.uhryn-hawrysz(at)dolnyslask.pl

 

Alina Furmanowicz

71/776 92 09, pok. 414

afurmanowicz(at)umwd.pl


Zakres kompetencji Wydziału Edukacji i Nauki:

 

1) Do zadań Działu Szkolnictwa należy w szczególności:

a) przygotowanie dokumentacji związanej z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół i placówek o znaczeniu regionalnym, których prowadzenie należy do zadań samorządu wojewódzkiego,

b) przygotowanie dokumentacji związanej z przekształceniem i likwidacją szkół i placówek wyżej wymienionych,

c) opracowywanie pierwszych statutów dla nowozakładanych i przekształcanych szkół i placówek,

d) przygotowanie i prowadzenie całości spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, w części dotyczącej kompetencji organu prowadzącego,

e) organizacja pracy szkół i placówek prowadzonych przez samorząd wojewódzki poprzez:

- zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,

- współpracę z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

- kierowanie wychowanków do placówek oświatowo - wychowawczych na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej,

- dostosowywanie warunków kształcenia do wymogów dokumentacji programowych oraz niesprawności uczniów kształcących się w placówkach oświatowo - wychowawczych,

- wyrażenie zgody na losowe zawieszanie zajęć w szkołach i placówkach,

- udzielanie zgody na prowadzenie działalności innowacyjnej, która wiąże się

z dodatkowymi skutkami finansowymi,

- wnioskowanie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o wydanie opinii na utworzenie kolegium nauczycielskiego lub wprowadzenie nowej specjalności lub nowego systemu kształcenia,

- nadzór nad dokumentacją dotyczącą pobytu wychowanków w placówce opiekuńczo - wychowawczej,

- decydowanie w sprawach czasowego przeniesienia nauczyciela do pracy

w innej szkole lub placówce,

- wyznaczanie zadań rekrutacyjnych dla szkół i współpraca w tym względzie

z WUP, przedstawicielami pracodawców.

f) projektowanie rozwoju i kierunków kształcenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez samorząd wojewódzki,

g) współpraca w zakresie kształcenia z instytucjami rynku pracy w szczególności z samorządami zawodowymi, z organizacjami pracodawców oraz Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego, 

h) współpraca z Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie kształcenia i opieki,

i) prowadzenie ewidencji obcokrajowców uczących się w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa i ustalanie odpłatności za pobieranie nauki,

j) prowadzenie ewidencji wyjazdów zagranicznych dzieci i młodzieży organizowanych przez szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego,

k) opiniowanie projektów doskonalenia nauczycieli finansowanych z budżetu Województwa,

l) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, dla których organem prowadzącym rejestr jest samorząd wojewódzki oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły lub placówki niepublicznej,

m) zliczanie, opracowywanie i "przetwarzanie" sprawozdawczości GUS-owskiej i resortowej oraz prowadzenie bedań dotyczących edukacji,

n) koordynowanie działań związanych z przejmowaniem i przechowywaniem

w archiwum dokumentacji likwidowanych szkół i placówek,

o) współpraca międzynarodowa i międzyregionalna w zakresie edukacji,

p) współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie edukacji,

q) współpraca z wyższymi uczelniami,

r) współdziałanie z właściwą do spraw edukacji i nauki Komisją Sejmiku Wojewódzkiego,

s) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych zadań edukacyjnych, a w szczególności kształcenia ustawicznego nauczycieli, edukacji regionalnej i edukacji ekologicznej,

t) współpraca z nauczycielskimi związkami zawodowymi,

u) sprawowanie mecenatu nad działalnością naukową poprzez wspieranie instytucji nauki,

v) realizacja polityki naukowej prowadzonej przez Samorząd Województwa,

w) inicjowanie, koordynowanie i realizowanie zadań strategicznych z zakresu edukacji i nauki określonych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego,

x) przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku i Zarządu dotyczących edukacji

i nauki.

y) koordynowanie zadań związanych z Systemem Informacji Oświatowej w szkołach i placówkach prowadzonych przez samorząd województwa.

 

2) Do zadań Działu Ekonomicznego należy w szczególności:

a) opracowanie materiałów związanych z realizacją budżetu dla działów:

- 801 "Oświata i wychowanie",

- 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza",

- 851 "Ochrona zdrowia",

- 730 "Nauka"

- 803 "Szkolnictwo wyższe".

b) opracowanie materiałów do projektu budżetu dla realizowanych działów

w zakresie:

- dochodów budżetowych,

- wydatków budżetowych,

- dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

- zakładów budżetowych.

c) przygotowanie projektu podziału środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe z zakresu edukacji i nauki,

d) realizowanie procedur wynikających z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa w zakresie inwestycji oświatowych dotowanych ze środków bedących w dyspozycji Wojewody,

e) ustalanie dla podległych jednostek:

- limitów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi,

- limitów wynagrodzeń osobowych,

- wydatków pozapłacowych,

- pozostałych wydatków.

f) opracowanie zbiorczych planów finansowych na podstawie planów jednostek oświatowych w zakresie:

- dochodów budżetowych,

- wydatków budżetowych,

- dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

- zakładów budżetowych.

g) opracowanie na podstawie informacji z jednostek comiesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe,

h) bieżący podział środków finansowych dla jednostek,

i) bieżąca analiza realizacji budżetu,

j) dokonywanie korekty budżetów jednostek,

k) dokonywanie korekty zbiorczych planów finansowych na podstawie planów jednostek w trakcie realizacji budżetu,

l) sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych na podstawie sprawozdań jednostek

- miesięcznych,

- kwartalnych,

- półrocznych,

- rocznych.

m) opracowywanie okresowych i rocznych analiz z wykonania:

- zadań rzeczowych,

- dochodów budżetowych,

- wydatków budżetowych,

- zatrudnienia i wynagrodzeń,

- dochodów wlasnych i wydatków nimi finansowanych,

- zakładów budżetowych.

n) opracowywanie materiałów dotyczących problemów finansowych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa,

o) przeprowadzanie planowanych kontroli finansowo-gospodarczych:

- działalności budżetowej (dochody i wydatki budżetowe),

- działalności pozabudżetowej,

- organizacji i zarządzania jednostką.

p) przeprowadzanie kontroli problemowych, doraźnych i sprawdzających,

q) opracowywanie dla jednostek wzorów jednolitej dokumentacji rozliczeniowo - księgowej,

r) szkolenie i instruktaż księgowych podległych jednostek w zakresie:

- planowania budżetu,

- realizacji budżetu,

- prowadzenia pozostałej działalności,

s) nadzór o koordynacja prac związanych z przejmowaniem oraz likwidacją szkół i placówek oświatowych w zakresie gospodarki finansowej,

t) opracowywanie miesięcznych harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

 

Do zadań Działu ds. Wdrażania Działania 2.2 ZPORR należy w szczególności:

a) przygotowanie Ramowego Planu Realizacji Działania na dany rok,

b) ogłaszanie konkursów o naborze wniosków,

c) przyjmowanie i ocena wniosków aplikacyjnych,

przeprowadzenie oceny formalnej wniosków aplikacyjnych,

e) organizacja prac Komisji Oceny Projektów,

f) przygotowanie i podpisywanie umów z projektodawcami na realizację projektów,

g) przyjmowanie wniosków o rozliczenie projektów, ich weryfikacja i potwierdzanie,

h) sporządzanie zbiorczych wniosków o refundację wydatków dla Działania oraz ich przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej,

i) przygotowanie wniosków o prefinansowanie dla Działania,

j) przygotowanie wystapienia/zapotrzebowania na środki z budżetu państwa i przekazanie go do Instytucji Pośredniczącej,

k) sporządzanie rozliczenia środków z rezerwy celowej budżetu państwa i przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej,

l) prowadzenie monitoringu realizacji projektów i weryfikacja raportów otrzymanych od projektodawców,

m) prowadzenie monitoringu realizacji Działania,

n) sporządzanie okresowych, rocznych i końcowych raportów z realizacji Działania,

o) sporządzanie sprawozdania rocznego z wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa i przekazywanie go do Instytucji Pośredniczącej,

p) nadzór nad realizacją projektów,

q) przeprowadzanie kontroli realizacji projektów, w tym kontroli na miejscu,

r) obsługa systemu SIMIK na poziomie Instytucji Wdrażającej,

s) wykrywanie nieprawidłowości w ramach Działania i ich raportowanie,

t) współudział w sporządzeniu podręcznika procedur oraz jego aktualizacja,

u) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Planem Promocji ZPORR i Regionalnym Planem Działań Informacyjnych i Promocyjnych w zakresie swoich kompetencji dotyczących wdrażanego Działania,

v) przechowywanie i archiwizacja dokumentów,

w) przygotowanie listy projektów oraz wystapienia do Instytucji Pośredniczącej na z wnioskiem o uznanie środków jako niewygadsających z upływem roku budżetowego,

x) współpraca z innymi jednostkami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR.


Redaktor BIP: Aleksandra WilczyńskaOstatnia aktualizacja:  12:54 12/12 2007

Struktura Urzędu
Zadania
Kontrole
Rejestry, ewidencje
Archiwa
Sprawy w Urzędzie
Od 31 stycznia 2006 r.
Odwiedzono: razy.
Top top Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego