Strona główna
Informacje podstawowe
Aktualności
Samorząd
Sejmik
Zarząd
Urząd
E-Urząd
Zamierzenia i programy
Finanse Województwa
Pomoc publiczna
Ciężary publiczne
Mienie Województwa
Prawo
Współpraca z zagranicą
Oświadczenia
Zamówienia publiczne i ogłoszenia
Konkursy
Praca w Urzędzie
Jednostki organizacyjne województwa
Zasoby BIP
Redakcja
Statystyki
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Archiwum ogłoszeń
Poprzednia wersja BIP
Menu przedmiotowe

www.umwd.pl
Szukaj

Zasady uchwalania budżetu Województwa

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informację, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia:

1)regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania,

2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego - najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

Opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, na wniosek zarządu, może uchwalić prowizorium budżetowe jednostki samorządu terytorialnego na okres objęty prowizorium budżetowym państwa.(art. 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych)

Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.(art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych) 

            Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku nieuchwalenia uchwały budżetowej w terminie, regionalna izba obrachunkowa w terminie do dnia 30 kwietnia roku budżetowego ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. (art. 123 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych) 

 

GMINA

Projekt budżetu przygotowuje wójt. Bez zgody wójta gminy rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami wójt przedkłada radzie gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt regionalnej izbie obrachunkowej, celem zaopiniowania. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. (art. 52 ustawy o samorządzie gminnym)

Do czasu uchwalenia budżetu przez radę gminy, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie gminy. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa wcześniej, regionalna izba obrachunkowa ustala budżet gminy w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych w terminie do końca kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie gminy. (art. 53 ust. 2,3 ustawy o samorządzie gminnym)

 

POWIAT

Opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu. Zarząd powiatu przygotowuje i przedstawia radzie powiatu, nie później niż do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

1)   projekt budżetu powiatu uwzględniający zasady ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz ustalenia rady powiatu,

2)   materiały informacyjne.

Bez zgody zarządu powiatu rada powiatu nie może wprowadzić w projekcie budżetu powiatu zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

(art. 55 ustawy o samorządzie powiatowym)

 

WOJEWÓDZTWO

Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu województwa, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji zarządu województwa. Zarząd województwa przygotowuje i przedstawia sejmikowi województwa, nie później niż 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

1)projekt budżetu województwa uwzględniający zasady ustawy o finansach publicznych  o której mowa w art. 64 ust. 1, oraz ustalenia sejmiku województwa, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3,

2)projekt ustaleń uchwały budżetowej, o których mowa w art. 64 ust. 1,

3)materiały informacyjne określone przez sejmik województwa w uchwale budżetowej.

Bez zgody zarządu województwa sejmik województwa nie może wprowadzić w projekcie budżetu województwa zmian powodujących zwiększenie wydatków i jednoczesne zwiększenie deficytu projektowanego budżetu województwa albo zmian powodujących zwiększenie przewidywanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia nowych źródeł dochodów. (art. 66 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa)

 

Redaktor BIP: Wojciech Kamiński (wojciech.kaminski(at)dolnyslask.pl)Ostatnia aktualizacja:  10:25 16/01 2008

Skarbnik Województwa
Budżet Województwa
Zasady uchwalania budżetu
Opisowe sprawozdania z wykonania budżetu (roczne i półroczne)
Bilans skonsolidowany Województwa Dolnośląskiego
Dług publiczny
Nadwyżka/Deficyt
Zobowiązania/Należności
Wykaz udzielonych poręczeń i gwaranacji
Udzielone ulgi w podatkach i opłatach
Inne
Od 31 stycznia 2006 r.
Odwiedzono: razy.
Top top Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego