Strona główna
Informacje podstawowe
Aktualności
Samorząd
Sejmik
Zarząd
Urząd
E-Urząd
Zamierzenia i programy
Finanse Województwa
Pomoc publiczna
Ciężary publiczne
Mienie Województwa
Prawo
Współpraca z zagranicą
Oświadczenia
Zamówienia publiczne i ogłoszenia
Konkursy
Praca w Urzędzie
Jednostki organizacyjne województwa
Zasoby BIP
Redakcja
Statystyki
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Archiwum ogłoszeń
Poprzednia wersja BIP
Menu przedmiotowe

www.umwd.pl
Szukaj

Program małej retencji wodnej dla województwa dolnośląskiego

Stronę przeczytano:15325razy.Uchwała Nr XLVII/622/2005

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

z dnia 27 października 2005 roku

w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania „Programu małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim”

Na podstawie art.12 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami) Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala co następuje:

§1

Podejmuje się prace nad opracowaniem „Programu małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim” zwanego w treści uchwały Programem.

§ 2

Ustala się następujące zasady i tryb opracowania Programu:

1. Program zostanie opracowany przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

2. Program będzie wynikał z zapisów „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego” i „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego”, a także z Porozumienia z dnia 11.04.2002 r., zawartego pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrem Środowiska, Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Prezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie współpracy na rzecz zwiększania rozwoju małej retencji wodnej oraz upowszechniania i wdrażania proekologicznych metod retencjonowania wody.

3. Program będzie dostosowany do nowego ustawodawstwa prawnego.

4. Program zostanie uzgodniony z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

5. Program zostanie poddany konsultacjom społecznym.

§3

Program będzie zawierał następujące części:

1. Aktualną ewidencję obiektów małej retencji wodnej,

2. Planowane wielokierunkowe zamierzenia różnych podmiotów na rzecz retencjonowania wody,

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy, szacunkowe koszty planowanych zadań, przedziały czasowe realizacji planowanych obiektów: lata 2005-2008, 2009-2015 oraz po roku 2015, efekty realizacji programu oraz wnioski,

4. Lokalizację obiektów na mapach hydrograficznych lub topograficznych,

5. Zasady i wytyczne do upowszechniania przez samorządy gminne, technicznych i nietechnicznych form małej retencji wodnej na potrzeby lokalne,

6. Prezentację multimedialną dla celów informacyjnych i propagujących Program.

§4

Ustala się następujący harmonogram opracowania Programu:

1. Program zostanie opracowany w terminie do 31 grudnia 2005 r.

2. Konsultacje społeczne oraz uzgodnienie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zostaną przeprowadzone w pierwszym kwartale 2006 r.

3. Program zostanie opublikowany na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.

4. Program zostanie przedłożony do zaopiniowania w I kwartale 2006 r. Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komisji Rolnictwa oraz Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

5. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Programu nastąpi w II kwartale 2006 r.

§5

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Dolnośląskiego

 

Pobierz program - tekst jednolity (.doc)

Pobierz program - tekst jednollity (.pdf)

Środowiskowe Uwarunkowania realizacji Programu Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim - prognoza (.pdf)

Program Małej Retencji Wodnej - suplement (.pdf)

Pobierz sprawozdanie z dyskusji społecznej (.pdf)

Program Małej Retencji Wodnej - prezentacja (.ppt, 13 MB)


Uchwała Nr LVI/830/2006

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/622/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania „Programu małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim”

 

Na podstawie art. 12 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami) Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XLVII/622/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania „Programu małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim” w § 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Konsultacje społeczne oraz uzgodnienie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zostaną przeprowadzone w pierwszym półroczu 2006 r.”

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Program zostanie przedłożony do zaopiniowania w II kwartale 2006 r. Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego”.

3) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Programu nastąpi w III kwartale 2006 r.”

 

§ 2

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Dolnośląskiego

 

Uchwała Nr LIX/896/2006

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

z dnia 12 października 2006 roku w sprawie „Programu małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim”

 

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami)Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się „Program małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Dolnośląskiego


Załącznik nr 1 - Jeziora, Zbiorniki Wodne, Stawy

Załącznik nr 2 - Retencja Korytowa

Załącznik nr 3 - Dodatkowe Obiekty Małej Retencji


Redaktor BIP: Paweł SicińskiOstatnia aktualizacja:  09:48 03/03 2008

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
Zintegrowany Program Wojewódzki dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004 - 2006
Wieloletni Program Inwestycyjny dla Województwa Dolnosląskiego na lata 2004 - 2006
Wieloletni Program Inwestycyjny dla Województwa Dolnosląskiego na lata 2007 - 2013
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego dla Dolnego Śląska
Kontrakt Wojewódzki
Program wsparcia finansowego małych i średnich gmin
Program Interreg III A
Program Interreg III C
Program Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Komunikacji dla Województwa Dolnośląskiego
Program małej retencji wodnej dla województwa dolnosląskiego
Dolnośląski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań z zakresu zapobiegania narkomanii na lata 2004 - 2008
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
Program Edukacji Ekologicznej
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego
Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego
Od 31 stycznia 2006 r.
Odwiedzono: razy.
Top top Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego